فایل رایگان تجربيات برند: واکاوي عوامل موثر بر بر وفاداري برند در صنعت هايپرمارکت شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجربيات برند: واکاوي عوامل موثر بر بر وفاداري برند در صنعت هايپرمارکت شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش تجربیات برند بر وفاداری برند: با تاکید بر نقش متغیرهای میانجی اعتماد به برند، هویت برند و عشق برند در هایپرمارکت شهر تهران است از روش توصیفی همبستگی برای انجام این تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان هایپر مارکت ها در شهر تهران است که براساس جدول مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد که حاوی 31 سوال است پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد علاوه بر این، از روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که هویت برند به عنوان متغیر میانجی گر در رابطه بین تجربیات برند بر وفاداری برند تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین، اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی گر در رابطه بین تجربیات برند و وفادری برند تاثیر مثبت دارد سرانجام، عشق به برند به عنوان متغیر میانجی گر در رابطه بین تجربیات برند بر وفاداری برند تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی