فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در خريد از سايت هاي آموزش نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در خريد از سايت هاي آموزش نرم افزار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر براعتماد مشتریان در خرید از سایت های آموزش نرم افزار (مورد مطالعه سایت های آموزش نرم افزار) می باشد. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی مدیریتی ومبتنی بر اطلاعات واقعی است، که داده ها بصورت مقطعی و مدل مورد استفاده در این پژوهش از نوع معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری دراین تحقیق شامل کلیه مشتریان سایت های آموزش نرم افزاری به تعداد نامحدود در شهرستان تهران است حجم نمونه این مطالعه 385 نفر می باشد. طبق نتایج حاصل از پژوهش الگوی عوامل موثر بر روی اعتماد مشتریان خریدهای الکترونیکی دارای برازش مناسب است، محصولات جایگزین بر اعتماد مشتریان خریدهای الکترونیکی در سایت های آموزش نرم افزار تاثیر دارد. مکان و توزیع بر اعتماد مشتریان خریدهای الکترونیکی در سایت های آموزش نرم افزار تاثیر دارد. قیمت گذاری بر اعتماد مشتریان خریدهای الکترونیکی در سایت های نرم افزار تاثیر دارد. ترویج بر اعتماد مشتریان خریدهای الکترونیکی در سایت های آموزش نرم افزار تاثیر دارد تجربه مشتری بر اعتماد مشتریان خریدهای الکترونیکی در سایت های آموزش نرم افزار تاثیر دارد.

لینک کمکی