فایل رایگان تعيين اثر داشبورد بازاريابي بر عملکرد بازار از طريق سرعت پياده سازي استراتژي بازاريابي؛ توانايي مديريت اطلاعات و بازار و عدم اطمينان تکنولوژيکي (مطالعه موردي: تامين کنندگان شرکت ايران خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين اثر داشبورد بازاريابي بر عملکرد بازار از طريق سرعت پياده سازي استراتژي بازاريابي؛ توانايي مديريت اطلاعات و بازار و عدم اطمينان تکنولوژيکي (مطالعه موردي: تامين کنندگان شرکت ايران خودرو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر داشبورد بازاریابی بر عملکرد بازار تامین کنندگان شرکت ایران خودرو از طریق سازه های واسطه ای سرعت اجرای استراتژی بازاریابی؛ توانایی مدیریت اطلاعات بازار و عدم قطعیت تکنولوژی می باشد. جامعه آماری این مطالعه تامین کنندگان شرکت ایران خودرو می باشند. داده ها توسط پرسشنامه و به روش آسان و در دسترس در سال 1397 جمع آوری شد. نرخ پاسخ دهی 70/18 بود. نتایج حاصله نشان داد که پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق در حد تعیین شده بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که داشبورد بازاریابی بر سرعت اجرای استراتژی بازاریابی و قابلیت مدیریت اطلاعات بازار تامین کنندگان شرکت ایران خودرو اثر مثبت دارد. بعلاوه؛ سرعت پیاده سازی استراتژی بازاریابی بر عدم قطعیت تکنولوژی؛ عملکرد بازار تامین کنندگان شرکت ایران خودرو اثر مثبت دارد. عدم قطعیت تکنولوژی بر عملکرد بازار تامین کنندگان شرکت ایران خودرو اثر مثبت دارد. همچنین؛ قابلیت مدیریت اطلاعات و بازار بر عملکرد بازار تامین کنندگان شرکت ایران خودرو اثر مثبت دارد. و در نهایت؛ سرعت اجرای استراتژی بازاریابی؛ عدم قطعیت تکنولوژی و قابلیت مدیریت اطلاعات نقش واسطه ای در رابطه بین داشبورد بازاریابی و عملکرد بازار تامین کنندگان شرکت ایران خودرو ایفا می نماید.

لینک کمکی