فایل رایگان توانمندسازي کسب و کارهاي خرد و متوسط با استفاده از روش AHP فازي و معادل سازي آن با اعضاي بدن انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توانمندسازي کسب و کارهاي خرد و متوسط با استفاده از روش AHP فازي و معادل سازي آن با اعضاي بدن انسان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

مطالعات تجربی درکشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که کسب و کارهای خرد و متوسط، علاوه بر دارا بودن سهم بالا در تولید ثروت، مشاغل متعددی نیز در کشور ایجاد نموده اند. با توجه به معضل بیکاری در ایران به ویژه در بین جوانان توسعه کارآفرینی در این زمینه اهمیت دوچندان پیدا می کند به طوری که می بایست در اولویت های مهم دولت قرار گیرد. از طرفی استان تهران به دلیل داشتن جمعیت زیاد و پایتخت بودن دارای پتانسیل های بالا در زمینه های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات می باشد اما با توجه به گزارش های ارائه شده سالانه موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی، وضعیت کلی کارآفرینی در سطح کشور ضعیف می باشد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کارآفرینی در حوزه های مختلف در سطح استان تهران پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع روش توصیفی و کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه افراد مشغول به فعالیت در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات در کسب و کارهای کوچک و متوسط در سطح استان تهران، تشکیل می دهد. در این راستا تعداد 20 نفر از متخصصان فعال در حوزه های خدمات، کشاورزی و صنعت و 20 نفر از اساتید دانشگاه در حوزه های ذکر شده به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند که در دو مرحله پرسشنامه در اختیار این افراد قرار گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود می پردازیم. همچنین در ادامه با توجه به وزن های به دست آمده به معادل سازی هریک از عوامل با اعضای بدن انسان پرداخته می شود. سرانجام نتایج نشان داد که حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط مشاوره کسب و کار، گردشگری، پوشاک، موادغذایی، شیلات و دام و طیور با تفاوت های اندکی نسبت به هم در محدوده راهبردهای حفظ و ثبات قرار دارند. این بدان معنا اسات که جهت تدویج برنامه راهبردی در حوزه های مذکور باید از استراتژی های حفظ و ثبات استفاده شود. همچنین حوزه های صنایع دستی و کشاورزی در محدوده راهبردهای کاهش قرار می گیرد که به منظور تدویج برنامه راهبردی در این حوزه باید از استراتژی های کاهش استفاده شود.

لینک کمکی