فایل رایگان ثاثير منابع مشتري و انگيزه مشتري بر ارزش خلق مشترک مشتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ثاثير منابع مشتري و انگيزه مشتري بر ارزش خلق مشترک مشتري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ثاثیر انگیزه مشتری و منابع مشتری بر ارزش خلق مشترک مشتری (مطالعه موردی شرکت سلیکو) می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعه آماری، این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت سلیکو در شهر تهران می باشد. که تعداد آنها نامحدود است، در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی به کلیه مشتریان جامعه مورد مطالعه برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده گردید و 384 نفر در نظر گرفته شد.برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضرایب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی بالایی لازم برخور دار می باشد. برای تجذیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد؛ در ابتدا به بررسی آمار توصیفی یا همان ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق از لحاظ جنسیت، سن و وضعیت تحصیلات و وضعیت تاهل پرداخته شد، سپس آمار استنباطی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که برای این منظور ابتدا روایی و پایایی معرف ها و سازه ها با استفاده از آزمون ها مختلف همچون متوسط واریانس استخراج شده و آلفای کرونباخ مشخص گردید. سپس با استفاده از خروجی الگوریتم های نرم افزار Smart PLS 3 ، سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. این دو خروجی ضرایب مسیر بین متغیرها و مقدار آماره t را نشان دادند. نتایج نشان داد که مهارت در زمینه برند بر منابع مشتری در صنایع غذایی بیشترین تاثیر را دارد و تعهد به برند بر انگیزه مشتری در صنایع غذایی کمترین تاثیر را دارد. در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای بر ارزش خلق مشترک مشتری مذکور ارائه گردیده است.

لینک کمکی