فایل رایگان رابطه بين سرمايه سازماني و انعطاف پذيري بازار کار با بازده سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين سرمايه سازماني و انعطاف پذيري بازار کار با بازده سهام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران همیشه به دنبال افزایش بازدهی سهام بر مبنای رشد شاخص بازار سرمایه و سرمایه سازمان می باشند، بنابراین توجه به رشد نسبی بازدهی بازار خود اولویت اساسی برای سرمایه گذاری های جدید محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان رابطه بين سرمايه سازماني و انعطاف پذيري بازار کار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، 2 فرضیه تدوین و 129 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1390 تا 1396 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین سرمایه سازمانی و انعطاف پذیری بازار کار با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد

لینک کمکی