فایل رایگان رابطه بين هويت برند و عملکرد کارکنان در شعبات بيمه پاسارگاد استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين هويت برند و عملکرد کارکنان در شعبات بيمه پاسارگاد استان گلستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه بنا به دلایل بسیاری، برندها به لحاظ نوع محصول یا خدماتی که ارائه می دهند، مانند هم عمل می کنند. شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در چنین وضعیتی، فقط شرکت هایی می توانند خود را متمایز جلوه دهند که هویتی ویژه، مشخص و از پیش تعریف شده داشته باشند. سوال این است که بین هویت برند با عملکرد کارکنان چه رابطه ای وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل رایگان رابطه بين هويت برند و عملکرد کارکنان در شعبات بيمه پاسارگاد استان گلستان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی است همچنین برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه هویت برند باتاجاریا و سن 2003 و پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت 1980 استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شعبات بیمه پاسارگاد استان گلستان که 25 نفر هستند می باشد. به این دلیل که حجم جامعه آماری محدود بود حجم نمونه به صورت تمام شما لحاظ گردید. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS به بررسی متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و نتایج نشان داد که بین هویت برند و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد و فرضیه مورد تایید قرار گرفت و بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی