فایل رایگان شناسايي اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري هاي مخاطره پذير (مطالعه موردي: شرکت هاي دانش بنيان شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري هاي مخاطره پذير (مطالعه موردي: شرکت هاي دانش بنيان شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

تامین مالی شرکت های نوپا (سرمایه گذاری خطرپذیر) در ایران به جهت عدم انطباق با الگوهای رایج تامین مالی در سیستم بانکی و نیز عدم اطمینان موجود در وضعیت آتی سرمایه گذاری، چالش های بسیاری را به همراه داشته است؛ از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به سودآوری، مدیریت کسب و کار، نظارت بر مصرف تسهیلات اشاره داشت. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در سرمایه گذاری های مخاطره پذیر در شرکت های دانش بنیان شهراصفهان انجام گرفت. تحقیق حاضراز نظر هدف کاربردی، از منظر روش توصیفی–مقایسه ای مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی AHP روش تحقیق برای شناسایی شاخص ها، کمی بوده و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در سطح توصیفی با استفاده از آماره هایی همچون میانگین و انحراف معیار و استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار SmartPLS صورت پذیرفت. براساس نتایج، این عوامل در 6 بعد شاخص های ویژگی های بازار، ویژگی های محصول، ملاحظات مالی، ویژگی های کارآفرین، شرایط نهادی و نظارتی و شاخص اقتصادی شناسایی و با رویکرد AHP اولویت بندی شدند . نتایج نشان می دهد که ترتیب اولویت عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری های مخاطره پذیر عبارتند از: شاخص اقتصادی، ویژگی های بازار، ویژگی های محصول، ملاحظات مالی، ویژگی های کارآفرین، شرایط نهادی و نظارتی.

لینک کمکی