فایل رایگان شناسايي عوامل موثر ماهيتي بر نگرش به ماليات و پذيرش آن درميان شرکت هاي بورسي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي عوامل موثر ماهيتي بر نگرش به ماليات و پذيرش آن درميان شرکت هاي بورسي استان فارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه مالیات ها در اقتصاد ایران اثربخشی لازم و کافی را نداشته چرا که نقش وتاثیر درآمدهای نفتی در تامین هزینه های جاری علاوه بر اینکه موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشدهزینه های جاری را نیز فراهم نموده ومانع شکوفایی ظرفیت های واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتمادمحروم کرده است. بطوری که اکنون با گذشت زمان این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر ماهیتی بر نگرش به مالیات و پذیرش آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال در استان فارس است. برای این منظور دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری شامل 16 شرکت بورسی استان فارس بود، که با استفاده از روش پرسشنامه ای به بررسی نظرات پرداخته شد و با نرم افزار spss تحلیل ها انجام گرفت. نتایج بیانگر این است که: عوامل ماهیتی شرکت، بر نگرش به پذیرش وپرداخت مالیات تاثیر معناداری دارند در نتیجه فرضیه این پژوهش پذیرفته شدند.

لینک کمکی