فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع آموزش کاربردي حسابداري با بکارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع آموزش کاربردي حسابداري با بکارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اساس شواهد امروزه با توجه به شرایط رقابتی، شکاف عمدهای بین نظریه های دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری در رابطه بااهمیت دانش های موردنیاز برای فارغ التحصیلان رشته حسابداری وجود دارد و در تمامی آن ها برضرورت اصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری تاکید شده است؛ بنابراین در این پژوهش به فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع آموزش کاربردي حسابداري با بکارگيري تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي خواهیم پرداخته شد.بر مبنای هدف، این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده است. همچنین از نظر روش استنتاج و گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی، و چون متغیرهای آن از نوع کیفی بوده و از طریق احراز یا نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته اند، بر اساس چارچوب کلی اجرای تحقیق، پیمایشی محسوب شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، اساتید و متخصصان حوزه حسابداری بود.با توجه به این که این تحقیق از نظر روش استنتاج و گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی است و در روش استنتاج توصیفی، نمونه گیری وجود نداشته و اطلاعات کل جامعه ی آماری در گردآوری داده ها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن نهایی و اولویت عوامل موثر در عدم آموزش کاربردی حسابداری با روش عبارتست از عوامل فنی با وزن 0/44 عوامل آموزشی با وزن 0/3 و عوامل برنامه های آموزشی با وزن 0/26

لینک کمکی