فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع ايجاد بازار هدف گردشگري سلامت با استفاده از روش سلسله مراتبي (AHP) مطالعه موردي استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع ايجاد بازار هدف گردشگري سلامت با استفاده از روش سلسله مراتبي (AHP) مطالعه موردي استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع ایجاد بازار هدف گردشگری سلامت در استان کرمانشاه به انجام رسیده است. به همین منظور و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق در مرحله اول ضمن ایجاد پانل دلفی 15 نفره از پزشکان مرتبط با حوزه گردشگری سلامت در استان کرمانشاه و جمع بندی ادبیات نظری پژوهش و همچنین با تکیه بر مطالعات پیشین 7 معیار و 45 زیر معیار شناسایی شده و طی پرسشنامه ای بر اساس طیف لیکرت طی دو مرحله اقدام به سنجش این زیر معیار ها شد با توجه به اختلاف اندک نتایج نظر سنجی های انجام شده اثرگذاری هر هفت معیار مورد قبول قرار گرفت، با رسم درخت سلسله مراتب و مقایسات زوجی نیز برای شناسایی و اولویت بندی موانع ایجاد بازار هدف گردشگری سلامت اقدام شده و به ترتیب عوامل اقتصادی با ارزش 0.19374 در رتبه اول، عوامل فرهنگی با ارزش 0.17869 در رتبه دوم، عوامل زیربنایی با ارزش 0.16841 در رتبه سوم، عوامل مدیریتی با ارزش 0.14118 در رتبه چهارم، عوامل بازاریابی با ارزش 0.11298 در رتبه پنجم، عوامل انسانی با ارزش 0.10698 در رتبه ششم و در نهایت عوامل دولتی با ارزش 0.09802 در رتبه آخر قرار دارند. نرخ ناسازگاری 0.006 نشانگر پایایی مناسب متغیرهای پرسشنامه می باشد.

لینک کمکی