فایل رایگان عوامل موثر بر استراتژي خريد بهينه بوسيله مزايده معکوس با تقاضاي تصادفي و غيرتصادفي، مطالعه موردي شرکت ملي حفاري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر بر استراتژي خريد بهينه بوسيله مزايده معکوس با تقاضاي تصادفي و غيرتصادفي، مطالعه موردي شرکت ملي حفاري ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مقصود از مزایده مفهوم لغوی این کلمه (بیشتر و افزایش) که در قوانین به کاررفته نیست بلکه همان چیزی است که در عرف و در جامعه از این مفهوم برداشت می شود. مقصود فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی است که در یکسوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه دولتی خریدار با وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) مطرح است و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط بدون تبعیض و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند. برگزاری درست مزایدات نه تنها قیمت و کیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند بلکه بخش خصوصی را هم به جنبوجوش وامیدارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ را فراهم می آورد. هدف از این پژوهش شناسایی رابطه حیثیت فنی شرکت، فضای بازاریابی و اعتماد با افزایش کیفیت می باشد. پژوهش حاضر تحلیلی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر نمونه ای متشکل از 50 نفر از مهندسان، مدیران و متخصصان بوده همچنین داده های آماری با استفاده از آزمون های شایپرویلک، تی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی خطی بوسیله نرم افزار SPSS موردبررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حیثیت فنی شرکت، فضای بازاریابی و اعتماد با کیفیت رابطه مثبت و معنیداری دارند. همچنین حیثیت فنی شرکت، فضای بازاریابی رابطه مند با میانجی اعتماد با کیفیت رابطه مثبتی و معناداری را دارد.

لینک کمکی