فایل رایگان مزاياي مديريت از راه دور در مقايسه با مديريت به روش سنتي در پروژه هاي ساختماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مزاياي مديريت از راه دور در مقايسه با مديريت به روش سنتي در پروژه هاي ساختماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

دردنیای پر رقابت کسب و کارهای کنونی، استفاده از فناوری یکی از راه های کسب مزیتی رقابتی شده است. از مهم ترین فناوری های عصر حاضر، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است و امروزه کمترکسب وکاری را می توان یافت که از این فناوری دربهبود کسب وکار خود بهره نبرده باشد که این تاثیر را در جنبه های گوناگون آن می توان مورد بررسی قراردارد. ما در این مقاله از جنبه مدیریتی وتاثیر که در مدیریت کسب وکار بطور عامل ومدیریت پروژه های عمرانی بطور خاص داشته است به بررسی این رویکرد می پردازیم. استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مدیران را قادر ساخته است که بسیاری از وظایف خود را با حداقل حضور فیزیکی و تنها با استفاده از این فناوری ها به انجام برسانند و باعث بوجود آمدن رویکردی نوین در مدیریت به نام مدیریت از راه دور شده است. هدف این مقاله بررسی مزایای مدیریت از راه دور درمقایسه با مدیریت به روش سنتی در پروژه های عمرانی می باشد. روش تحقیق چنان که از موضوع پیداست از نوع تحقیق کاربردی و نیز با توجه به هدف پژوهش از نوع اکتشافی می باشد. گردآوری داده ها در این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای ومیدانی انجام شده است. نخست بامطالعه و بررسی مقالات و کتب فارسی و انگلیسی و سپس انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 13 نفر مدیران فعال در صنعت ساختمان کشور گرداوری داده ها انجام شده است. در این پژوهش برای تجزیه داده ها از روش تحلیل تم استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه و تحلیل تم نشان می دهد که مزایای مدیریت از راه دور در قالب 7تم قابل دسته بندی می باشد.

لینک کمکی