فایل رایگان مسئوليت اجتماعي شرکت هاي نوپا باعملکرد،استاندارد اخلاقي، رضايت واعتماد مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت اجتماعي شرکت هاي نوپا باعملکرد،استاندارد اخلاقي، رضايت واعتماد مشتريان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مسئولیت اجتماعی شرکت های نوپا با عملکرد استاندارد اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان می باشد این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های خصوصی کشوربه تعداد 150 شرکت می باشد حجم نمونه مطابق با فرمول مورگان- کرجسی 1972 ، شرکت به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه برگرفته از تحقیق پارک 2017 استفاده شد. جهتتجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل Lisrel استفاده شده است. نتایج برای فرضیات نشان داد، مسئولیت اجتماعی شرکت های نوپا واستاندارد اخلاقی رابطه معناداری وجود دارد. بین استاندارد اخلاقی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت های نوپا و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت های نوپا و اعتماد مشتری رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی