فایل رایگان معيارهاي انتخاب کسب و کار الکترونيکي در آموزه هاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معيارهاي انتخاب کسب و کار الکترونيکي در آموزه هاي اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

امروزه با توسعه همه جانبه جوامع بشری و پدید آمدن نیازهای جدید برای انسان یکی از عرصه های پیدایش شغل های جدید عرصه تجارت الکترونیک و کسب وکار الکترونیکی می باشد که به مرورزمان این نوع از اشتغال در حال گسترش می باشد، لذا یک فرد مسلمان برای حضور در این عرصه ها بایستی از دیدگاه اسلام در خصوص شرایط فعالیت در این عرصه آگاه باشد. لذا در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی فایل رایگان معيارهاي انتخاب کسب و کار الکترونيکي در آموزه هاي اسلامي می باشیم. بدین منظور در قالب یک مطالعه کیفی با استفاده از روش دلفی فازی و مصاحبه با 30 خبره حوزوی معیارها و دیدگاه های اسلام در خصوص فعالیت در عرصه تجارت الکترونیکی و کسبوکار الکترونیکی شناسایی گردیدند و با توجه به دیدگاه های شناسایی شده جمع بندی و نتیجه گیری نهایی ارائه گردید

لینک کمکی