فایل رایگان مقايسه تاثير دو استراتژي سنتي و مدرن بر آموزش هنرجويان فني حرفه اي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تاثير دو استراتژي سنتي و مدرن بر آموزش هنرجويان فني حرفه اي شيراز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در دهه ی گذشته فناوری به سرعت رشد کرده و استفاده از این فناوری ها با سرعت فزاینده ای وارد حیطه ی آموزش عالی شده است. در ایران در طی سال های اخیر مطالعات و تحقیقات گسترده ای در زمینه های مختلف آموزش الکترونیک انجام شده اما کمتر به موضوع ارزشیابی آموزش الکترونیکی و برنامه های آن توجه شده است. این مطالعه با هدف تعیین نظر هنرجویان فنی حرفه ای در شیراز درمورد استفاده از اصل اول آموزش در دو روش آموزش الکترونیک و سنتی انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. بدین صورت که جامعه آماری شامل 40 نفر از هنرجویان آموزشگاه های فنی حرفه ای در شیراز بودند که به طور تصادفی و تساوی به دو گروه تقسیم شدند. 20 نفر در گروه استراتژی سنتی (آموزش چهره به چهره) و 40 نفر درگروه مدرن (آموزش الکترونیکی). این دو گروه در 6 جلسه تحت مطالعه قرار گرفته اند. همچنین از یک پرسشنامه با مقیاس لیکرت 5نمره ای استفاده شد.از آمارهای توصیفی برای محاسبه ی میانگین و انحراف معیار استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نمرات حاصل از دو روش سنتی و مدرن اختلاف معناداری وجود دارد. بدین صورت که اکثریت گروه استراتژی سنتی نظر مثبتی به آموزش چهره به چهره داشته اند اما اقلیت گروه آموزش مدرن نظر مثبتی نسبت به این نوع آموزش داشتند. روش آموزش سنتی نسبت به روش آموزش الکترونیک از نظر اجرای اصول اول آموزش روش مطلوب تری است.

لینک کمکی