فایل رایگان نقش هوش هيجاني، آموزش و ويژگي هاي زمينه اي در تبيين ويژگي ها و روحيه کارآفريني دانشجويان علمي-کاربردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش هوش هيجاني، آموزش و ويژگي هاي زمينه اي در تبيين ويژگي ها و روحيه کارآفريني دانشجويان علمي-کاربردي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با توجه به کارکرد اساسی در توسعه پایدار، به منظور برری نقش هوش هیجانی، آموزش های دانشگاهی کارآفرینی و ویژگی های زمینه ای در تبیین و پیش بینی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی، در پژوهش توصیفی همبستگی، به بررسی روابط بین متغیرهای ذکر شده اقدام گردید.، نمونه تحقیق به تعداد 330 نفر براساس فرمول کوکران تعیین و سپس براساس روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای، انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای ترکیبی مشتمل بر چهار بخش بود که در بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی (دموگرافیک) و تحصیلی دانشجویان، بخش دوم، روحیه کارآفرینی 50 سوال، بخش سوم، هوش هیجانی با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شوت و بخش چهارم نقش برنامه های درسی علمی کاربردی در روحیه کارآفرینی را سنجیده است. تحلیل داده ها با روشهای توصیفی و رگرسیون چندگانه انجام شد که نتایج نشان داد که علیرغم بالا بودن روحیه کارآفرینی و تمایل دانشجویان به راه اندازی کسب وکار شخصی، عوامل تحصیلی دموگرافیک و برنامه های درسی دانشگاه نتوانسته اند روحیه کارآفرینی را در دانشجویان پیش بینی کنند. البته تحلیل رگرسیون دومتغیری نشان داد که هوش هیجانی به تنهایی می تواند بیش از 0/40 از روحیه کارآفرینی را پیش بینی کند.

لینک کمکی