فایل رایگان واکاوي ساختارهاي تامين مالي و مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي ساختارهاي تامين مالي و مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مدیریت سود و ساختارهای تامین مالی یکی از موضوعات مهم راهبردی و رو به رشد برای همه شرکت ها در سراسر جهان است و با توجه به اهمیت این موضوع بنای پژوهش بر بررسی روابط بین ساختارهای تامین مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته و در جهت بررسی فرضیه فوق تاثیر متغیرهای مستقل بازده بازار سهام، بازده حسابداری شرکت، تامین مالی از طریق بدهی و تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سنجش شدت ساختارهای تامین مالی ، بر روی متغیر وابسته پژوهش مدیریت سود، بررسی شده است . جامعه آماری، شامل 426 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1397 استکه با استفاده از روش های حذف نظام مند، نمونه آماری شامل 167 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان از آن دارد که بین متغیر برهم کنشی بازده بازار سهام و تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنادار و بین متغیر برهم کنشی بازده بازار سهام و تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد

لینک کمکی