فایل رایگان واکاوي نقش جو سازماني، عجين شدن با شغل وتوانمندي سازي روانشناختي برعملکرد خلاقانه سازمان: با تاکيد بر نقش ميانجي رفتار خلاقانه کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي نقش جو سازماني، عجين شدن با شغل وتوانمندي سازي روانشناختي برعملکرد خلاقانه سازمان: با تاکيد بر نقش ميانجي رفتار خلاقانه کارکنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

جو سازمانی با ابعادی تعیین کننده در سازمان (مانندساختار سازمانی، ارتباطات، پاداش، تعهدسازمانی، ریسک پذیری وکار گروهی) از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار برعملکرد نوآورانه سازمان است این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بیمه ایران شهر سمنان تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود 112 نفرانتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت است. برای سنجش هرکدام از متغیرهای پژوهش بر مبنای ادبیات علمی موضوع مقیاس های مناسب شناسایی شد. سپس براساس نظر خبرگان روایی صوری و محتوایی مقیاس ها بررسی وتایید شد. تحقیق نشان داد تمام متغیرهای مستقل ما با ضرایب همبستگی بدست آمده تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی نوآورانه دارند.

لینک کمکی