فایل رایگان اثر اندازه حفره روي خصوصيات کمي نهالها در جنگل راش شرقي (مطالعه موردي: جنگل کلاردشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر اندازه حفره روي خصوصيات کمي نهالها در جنگل راش شرقي (مطالعه موردي: جنگل کلاردشت) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و نقش زادآوری در آینده جنگل، در این تحقیق اثر اندازه حفره روی خصوصیات کمی نهال هادر جنگل راش شرقی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور دو منطقه شاهد و مدیریت شده واقع در سری 1بخش یک (گردسر) در حوزه آبخیز 36 (کاظم رود- ازارود) انتخاب شدند. در مرحله بعد تمام حفرات در سطحاین دو پارسل بوسیله جنگل گردشی مشخص و موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و مساحت هر حفره بهوسیله GPS ثبت گردید. حفرات زادآوری براساس سطحی که دارند به چهار طبقه دسته بندی شدند (کمتر از150، 300-150، 450-300، 450-600 و بیشتر از 600 متر مربع). مشخصه های مورد نیاز جهت بررسی زادآوری و تجدیدحیات در قطعات نمونه مربع شکل به مساحت 4 متر مربع و ابعاد 2x2 متر در مرکز و چهارگوشه حفره برداشت گردید. نتایج این بررسی نشان داد که فراوانی نهال های با ارتفاع بیشتر از 1/30 متر و کمتراز 1/30 متر در منطقه شاهد به طور معنیداری بیشتر از منطقه مدیریت شده بود. نتایج نشان داد که قطر یقه نهالها بین دو منطقه اختلاف معنیداری ندارد ولی ارتفاع آنها در منطقه مدیریت شده به طور معنی داریبیشتر از منطقه شاهد بود. در منطقه مدیریت شده، اندازه حفره اثر معنیداری روی قطر نهال ها داشت وبیشترین مقدار قطر یقه نهال در منطقه مدیریت شده در حفره با سطح 600-450 متر مربع مشاهده شد. بیشترین مقدار ارتفاع نهال ها در منطقه شاهد در سطح حفره بیشتر از 600 متر مربع و در منطقه مدیریت شده در حفره 450- 600 متر مربع مشاهده شد.

لینک کمکی