فایل رایگان بررسي اثر پيش تيمار بر کيفيت ورقه هاي توت فرنگي خشک شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر پيش تيمار بر کيفيت ورقه هاي توت فرنگي خشک شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق هدف بررسی اثر پیش تیمار اسمزی و فراصوت بر کیفیت ورقه های توت فرنگی خشک شده میباشد. برای این منظور ابتدا توت فرنگی بطور یکسان برش داده شده و در داخل دو ظرف حاوی محلول اسمزی ساکارز باغلظت 60 درصد و دیگری آب مقطر غوطه ور شدند. در ادامه یک نمونه در محلول ساکارز تحت فرآیند فراصوت DOU،یک نمونه در محلول ساکارز بدون فراصوت DO و یک نمونه محلول در آب مقطر با فراصوت انتخاب و پس از طی مدت زمان های 10، 20 و 30 دقیقه در آون با دمای 60 درجه سیلسیوس برای تکمیل فرآیند خشک شدن قرار گرفتند. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین داده با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت. کلیه آزمایش ها در 3 تکرار انجام شد. جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSS (نسخه 20)استفاده شد. نتایج نشان داد که پیش فرایند اسمزی- فراصوت سبب افزایش جذب مواد جامد محلول، از دست دادن آب وسفتی بافت نمونه می شود. همچنین درصد چروکیدگی در طی زمان فراصوت کاهش یافتند. نمونه های پیش تیمار دیدهاسمزی از نظر طعم، رنگ، بافت و پذیرش کلی مقبولیت بیشتری در بین مصرف کننده ها داشتند.

لینک کمکی