فایل رایگان بررسي تغييرات الگوهاي آب و هوايي ناشي از تغييرات اقليمي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات الگوهاي آب و هوايي ناشي از تغييرات اقليمي در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بدون شک آهسته تر کردن روند گرمایش جهانی درکندتر نمودن تغییرات اقلیمی ریشه دارد. این تحقیق اطلاعاتی را در ارتباط باویژگی های تغییرات آب و هوایی به دست میدهد. هدف تحقیق بررسی آثار و پیامدهای تغییرات اقلیمی بر ایران است . نتایج تحقیق نشانمی دهد که بارش کل کشور تا سال 2040 میلادی نسبت به دوره 1976 تا 2005 (دوره پایه مشاهداتی) به میزان 9 درصد کاهش خواهدیافت. تا سال 2040 میلادی تعداد بارش های سنگین و سیل آسا در کشور تا 40 درصد بیش از دوره پایه مشاهداتی افزایش خواهد یافت. ودمای کشور نیز تا همان سال تا حدود 1 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. تعداد روزهای داغ (دمای بیش از 30 درجه سلسیوس) دراکثر نقاط کشور افزایش و تعداد روزهای یخبندان کاهش خواهد یافت. تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط کشور افزایش یافته که غرب وجنوب شرق کشور با بیشترین تعداد روزهای خشک همراه خواهد بود که این افزایش منجر به وقوع خشکسالی در اکثر نقاط کشور خواهدشد. کاهش قابل توجه آبهای زیرزمینی با حجم حدود 143/6 میلیارد متر مکعبی در این منطقه که بخشی از حوزه های آبخیز کشور را نیز شامل می شود حکایت دارد. در مجموع پنجاه سال اخیر، سال 1371 پربارش ترین سال و به میزان 380/5 میلی متر و سال 1387 کمبارش ترین سال و به میزان 148/6 میلی متر بوده اند. بیشترین افزایش دما در پنجاه سال گذشته مربوط به سال 1396 و کمترین افزایش دما در سال 1358 بوده است. در 30 سال گذشته، وسعت و شدت خشکسالی سال 1387 بیشترین مقدار را دارا بوده است. کاهش انتشاراتگازی ناشی از فعالیت های انسانی و افزایش پوشش گیاهی می توانند به عنوان راهکارهایی جهت جلوگیری از تغییرات اقلیمی و الگوهای آبو هوایی استفاده شوند.

لینک کمکی