فایل رایگان بررسي مشارکتي مشکلات و چالش هاي موجود زراعت چوب از ديدگاه زارعين و کارشناسان چوب (مطالعه موردي: استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مشارکتي مشکلات و چالش هاي موجود زراعت چوب از ديدگاه زارعين و کارشناسان چوب (مطالعه موردي: استان گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه تنها حدود 7/5 درصد از سطح کشور را جنگل پوشانده است، مساحت کم آن پاسخگوی نیازهای چوبی کشور نیست وزراعت چوب با گونه های تند رشد خارج از توده های طبیعی میتواند فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. با توجه به اهمیت نقش زراعتچوب در کشور و همچنین عدم اشتیاق زارعان به کشت چوب در این مطالعه به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زارعت چوب استانگلستان پرداخته شد. هدف مطالعه شناسایی چالش های پیشروی زراعت چوب استان گلستان با استفاده از دیدگاه ذینفعان بود. بدینمنظور، ابتدا اقدام به شناسایی عوامل موثر در زراعت چوب با استفاده از مصاحبه های فردی و گروهی متمرکز با کارشناسان و زارعان چوبدر استان گلستان شده است. سپس به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل شناسایی شده، پرسشنامه ای محقق ساخته نیمه ساختار طراحی وتنظیم شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان و همچنین آزمون کرونباخ تایید شد. آنگاه تعداد نمونه با استفاده از روشخوشه بندی تصادفی تعیین گردید. پرسشنامه ها در بین کارشناسان و زارعان چوب شهرستانهای گرگان، آق قلا، رامیان، گنبدکاووس،علیآباد و کردکوی توزیع و تکمیل گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و R studio تجزیه و تحلیل شد. نتایج به طور کلی 8 چالش اساسی در زمینه زراعت چوب در استان گلستان را نشان داد. نتایج اولویت بندی عوامل از دیدگاه کارشناسان وبهرهبرداران نشان داد مهمترین عوامل شامل پایین بودن تسهیلات دولتی و همچنین طولانی بودن روند دریافت آن برای زارعین چوب (به طور مشترک توسط کارشناسان و زارعان) میانگین رتبه ای 4/571 (زارعان) و 4/111 (کارشناسان) بود. همچنین نتایج مقایسه نگرش زارعان و کارشناسان نشان داد در اکثر موارد اختلاف قابل توجهی در سطح 95 درصد اطمینان وجود نداشت. این موضوع نشان دهنده تاییدوجود و اولویت این عوامل از دیدگاه هر دو ذینفع بود.

لینک کمکی