فایل رایگان پايش خشکسالي با استفاده از دو شاخص SPI و SDI در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش خشکسالي با استفاده از دو شاخص SPI و SDI در استان خوزستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

بارندگی یکی از متغیرترین پدیده های جوی می باشد. تغییرات بارش دارای دو پدیده حدیسیل و خشکسالی است. خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که تاثیرات آن را در مناطق مختلفمی توان مشاهده نمود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی و شدت وقوع خشکسالی هواشناسی وهیدرولوژیکی در مقیاس سالانه استان خوزستان با استفاده از شاخص SPI و SDI در دوره آماری 1396-1376 می باشد. بدین منظور داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی از سازمان آب و برق خوزستان دریافت شد. مقادیرSPI و SDI برای 20 سال آماری و نقشه پهنه بندی اقلیمی برایدوسال آخر تهیه شد. به دلیل تغییرات کم اقلیمی در مناطق مختلف استان پدیده خشکسالیگستره مکانی چندان مختلفی ندارد و طبق نقشه های بدست آمده در کل سطح استان در دوره یآماری مطالعه شده کل شهرستانهای استان دچار خشکسالی شده اند.

لینک کمکی