فایل رایگان تاثير چرخه تنک کردن بر برخي خصوصيات رويشي درختان در توده دست کاشت توسکاي ييلاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير چرخه تنک کردن بر برخي خصوصيات رويشي درختان در توده دست کاشت توسکاي ييلاقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عملیات جنگل کاری ها یکی از مناسب ترین راهکارها جهت احیا اراضی جنگل های شمال و تامین نیاز چوبی کشورمی باشد. لازم به ذکر است که پرورش جنگل های دست کاشت به لحاظ اقتصادی و جنگل شناسی اهمیت فراوانی دارد.مهمترین عملیات پرورشی در جنگل عملیات تنک کردن است. بنابراین، هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر چرخهتنک کردن روی خصوصیات رویشی درختان توسکا در توده دست کاشت بود. در این پژوهش قطعات دو، سه و سیزدهاز سری یک منطقه بابل کنار حوزه آبخیز 55 انتخاب شد. در سال 1371 قطعات دو و سه و سیزده قطع یکسره و درهمان سال نهال کاری انجام شد. در قطعه سه و دو به ترتیب در سه و یک مرحله عملیات تنک کردن به روش دانمارکیانجام شد. در قطعه سیزده دخالتی صورت نگرفت و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در هر یک از توده های جنگل-کاری قطعات نمونه 20×20 مترمربع با استفاده از روش تصادفی-سیستماتیک با ابعاد شبکه 50×75 پیاده شد. در هر قطعات نمونه، مشخصات کمی کلیه درختان شامل قطر برابر سینه و ارتفاع کل اندازه گیری شد. بیشترین مقدار قطربرابر سینه (28/9 سانتی متر)، ارتفاع کل (22/99 متر) و حجم (356/43 متر مکعب در هکتار) در تیمار سه بار تنک کردن مشاهده شد. بیشترین تعداد در هکتار درختان در تیمار سه بار تنک کردن در طبقه قطری 30 سانتیمترمشاهده شد. یافته های این پژوهش ضرورت اجرای عملیات پرورشی به ویژه تنک کردن را با مقایسه خصوصیات کمیدر توده دست کاشت توسکا مورد تاکید قرار می دهد و می توان اظهار کرد که توسکا به عنوان درخت مناسب زراعیدر برنامه زراعت چوب قابل استفاده است.

لینک کمکی