فایل رایگان تاثير سن توده روي ترسيب کربن تنه درختان افرا پلت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سن توده روي ترسيب کربن تنه درختان افرا پلت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم از مهمترین چالش های سال های اخیر بوده و عوامل مختلفی روی آن اثر دارد که از مهمترین آنها انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن است. استفاده از راهکارهای ساده و ارزان میتواند راهکار به منظور کاهش دی-اکسیدکربن از جو باشد که از جمله آن می توان به ترسیب کربن در زی توده گیاه را نام برد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثرسن توده روی ترسیب کربن تنه درختان افرا پلت بود. برای این منظور دو توده جنگل کاری 25 و 35 ساله پلت در جنگل دارابکلاانتخاب شد. در هر یک از توده ها قطعات نمونه 20×20 مترمربع با استفاده از روش تصادفی-سیستماتیک با ابعاد شبکه 50×50پیاده شد. در هر قطعه نمونه، مشخصات کمی کلیه درختان شامل قطر برابر سینه و ارتفاع کل درختان اندازه گیری شد. قطر برابرسینه، ارتفاع، حجم و سطح مقطع در هکتار در توده 35 سال به طور معنی داری بیشتر از درختان در توده 25 سال بود. نتایج نشانداد که مقدار زیتوده درختان در توده 35 سال (45/22±411/10 تن در هکتار) به طور معنی داری بیشتر از توده 25 سال (15/68±161/04 تن در هکتار) بود. بررسی نتایج ذخیره کربن نشان داد که مقدار ذخیره کربن تنه درختان در توده 35 سال (22/61±205/55 تن در هکتار) به طور معنیداری بیشتر از توده 25 سال (7/84±80/52 تن در هکتار) بود. در مطالعه حاضرمشخص شد که توانایی ترسیب کربن افرا با افزایش سن افزایش می یابد. این گونه مقدار قابل توجهی از کربن را در مدت زمان محدود ترسیب می کند، بنابراین گزینه مناسب به منظور کاهش کربن اتمسفر است.

لینک کمکی