فایل رایگان تاثير قارچ تريکودرما هارزيانوم بر فعاليت آنزيم هاي مرتبط با دفاع چغندرقند عليه ويروس پيچيدگي بوته چغندرقند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير قارچ تريکودرما هارزيانوم بر فعاليت آنزيم هاي مرتبط با دفاع چغندرقند عليه ويروس پيچيدگي بوته چغندرقند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اثرات فیزیولوژیکی عوامل بیماریزای گیاهی در سه دسته پاسخ های فتوسنتزی، تنفسی و دفاعی در گیاهان ظاهر میشود. در پی شرایطتنش و فعالیت های اکسیداتیو قوی در گیاهان گونه های فعال اکسیژن تولید می شود و یا میزان آنها در گیاه افزایش مییابد تا اثرات زیانآور تنش را کاهش دهد. در این تحقیق فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز در چغندرقند تحت تنش ویروس پیچیدگی شدیدبوته چغندرقند در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار تریکودرما تحت تاثیر تنش ویروس 46/57 و22/83 نسبت به شاهد و محرک شیمیایی مقاومت به ترتیب افزایش یافت. همچنین فعالیت پلی فنول اکسیداز در تیمار مذکور نسبت بهتیمارهای شاهد و محرک شیمیایی مقاومت به ترتیب 39/34 و 15 درصد افزایش یافته است. این شواهد نشان داد که تیمار بذر چغندرقند با قارچ مذکور باعث القای مقاومت علیه ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند می شود.

لینک کمکی