فایل رایگان تاثير ويروس موزاييک کلم بر صفات فلورسانس کلروفيل در کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ويروس موزاييک کلم بر صفات فلورسانس کلروفيل در کلزا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کلزا از مهمترین محصولات دانه روغنی جهان می باشد که بعد از نخل و سویا از لحاظ تولید روغن در رتبه سوم قرار دارد و در ایران مهمترین گیاه دانهروغنی از نظر سطح زیر کشت میباشد. عواملی باعث ناپایداری تولید کلزا می شود که تشخیص به موقع و مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز می-تواند مانع بروز این مشکلات شود. در این تحقیق اثر ویروس CaMV بر روی کلزا بررسی شده است که اثر تیمار های شامل ویروس CaMV و کنترل (شاهد) بود که آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفته بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شاخص فلورسانس حداقل (در سطح احتمال یک درصد) و فلورسانس حداکثر (Fm)، فلورسانس حداکثر ( Fm)، فلورسانس متغیر (Fv) و حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم دو (Fv/Fm) درسطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. همچنین مقایسه میانگین این صفات فلورسانسی کلروفیل نشان داد که تیمار ویروس CaMV نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود و افزایش یافته بود.

لینک کمکی