فایل رایگان مروري بر بررسي اثر کپک سبز بر روي مرکبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر بررسي اثر کپک سبز بر روي مرکبات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: مرکبات از میوه هایی هستند که در سطح جهانی با گستردگی زیاد تولید می شوند. آنها به صورت تجاری در بیش از 137کشور در سراسر جهان پرورش داده می شود. پوسیدگی مرکبات یکی از عوامل مهم و محدودکننده در طول انبارداری این محصول است.کپک سبز Penicillium digitatum به عنوان یک بیماری شایع مطرح است که موجب فساد انواع مرکبات رسیده می شود . التیام دهی زخم های روی پوست میوه مرکبات در دما و رطوبت مناسب از گسترش قارچ های بیماری زا ممانعت به عمل آورده و یا به تاخیر می اندازد. دراین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در سال های اخیر به منظور بررسی اثر کپک سبز بر روی مرکبات انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع مروری بوده که به جمع آوری اطلاعات با استفاده از پایگاه های اطلاعات مانند SID ،Google Scholar ،Google و Pubmedپرداخته است. بدین منظور از کلید واژه های کپک سبز، مرکبات، پنی سیلیوم دیجیتاتوم، کنترل بیولوژیکی موانع برای جمع آوریاطلاعات از پایگاه های مذکور استفاده شد. در انتخاب مقالات محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد. معیار ورود در انتخاب مقالات این بود کهکلید واژگان فوق در مقالات ذکر شده باشد. در نهایت تعداد 36 مقاله برای استخراج و جمعآوری دادهها از پایگاه های علمی مذکور موردبررسی قرار گرفتند.نتیجه گیری:دقت در برداشت و جابه جایی میوه موجب کاهش صدمه به میوه و در نتیجه پایین آمدن خطر قارچ میشود. به منظور جلوگیریاز اسپورزایی در میوه ها آلوده و همچنین جلوگیری از تجمع اسپور در سطح لوازم و ادوات و در فضای بسته بندی، عملیات ضدعفونی بایدانجام شود. مواد ضدعفونی کننده نظیر کلر، ترکیبات آمونیوم چهارتایی، فرم آلدهید و الکل برای جلوگیری از تشکیل مایه قارچ مفیدهستند. با خارج کردن کامل میوه های آلوده با استفاده از هواکش و دور نگهداشتن میوه های پوسیده از محل بسته بندی جمعیت اسپور درمحل های بارگیری کم می شود.

لینک کمکی