فایل رایگان مروري بر بررسي مزايا، موانع و مشکلات کشاورزي ارگانيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر بررسي مزايا، موانع و مشکلات کشاورزي ارگانيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: در طول اعصار و قرون، کشاورزی دچار تغییرات گوناگونی شده و همواره انسان مهمترین عامل تغییر در آن بوده است. درقرن های اخیر به علت رشد روزافزون جمعیت، نگرش اولیه انسان به طبیعت که نگرشی دوستانه بود جای خود ر ا به تعاملی یک جانبه وبرعلیه طبیعت داد. مصرف بیرویه مواد شیمیایی که اثرات زیان باری را به محیط های کشاورزی و سلامت انسان وارد می کند و انسان را بهسمت استفاده بیشتر از محصولات ارگانیک سوق می دهد. کشاورزی ارگانیک، یکی از شاخه های اصلی کشاورزی پایدار است و طی دو دههاخیر با اقبال بسیاری در نقاط مختلف جهان روبرو شده است. کشاورزی ارگانیک متکی بر روش های طبیعی کنترل آفات و بیماری ها بوده واستفاده و کاربرد آفت کش ها و علف کش های مصنوعی، کودهای شیمیایی، هورمونها و آنتی بیوتیک ها تا حد امکان منع شده است. اما باوجود مزایای فراوان، توسعه این نظام کشاورزی با موانع و مشکلات فراوانی مواجه است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعاتانجام شده در سال های اخیر با هدف بررسی مزایا، موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک انجام شد.روش کار: این مطالعه از نوع مروری بوده که به جمع آوری اطلاعات با استفاده از پایگاه های اطلاعات مانند SID ،Google Scholar ،Google پرداخته است. بدین منظور از کلید واژه های کشاورزی ارگانیک، کشاورزی پایدار، مزایا و موانع برای جمع آوری اطلاعات از Pubmed وپایگاه های مذکور استفاده شد. در انتخاب مقالات محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد. معیار ورود در انتخاب مقالات این بود که کلید واژگانفوق در مقالات ذکر شده باشد. در نهایت تعداد 36 مقاله برای استخراج و جمع آوری داده ها از پایگاه های علمی مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: مقالات انتخاب شده مربوط به بازه زمانی 2016-2007 است. با استناد به پژوهش های انجام شده به روشنی می توان گفت که مصرف زیاد سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی در تمام جهان و بخصوص در ایران یک معضل عمده بهداشتی می باشد کهسلامت انسانها را در معرض خطر جدی قرار داده است. از اینرو بشر با ارائه تدابیری مانند کشاورزی ارگانیک، سعی در جلوگیری این روندفاجعه آمیز نموده است. این سیستم به جای استفاده از نهاده ها با عوارض جانبی، بر فرایندهای زیست محیطی، تنوع زیستی و چرخه هاییکه با شرایط محلی سازگارند، استوار است. نتایج حاصل ازگروهی از مطالعات نیز به محدودیت های برمصرف محصولات ارگانیک اشاره داشت.شناسایی این محدودیت ها میتواند راه گشای اتخاذ سیاست های صحیح به منظور ترویج هر چه بیشتر این محصولات در جامعه باشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می دهد که در طول دهه های گذشته شاهد افزایش میزان زمین های کشاورزی زیرکشت محصولات ارگانیک هستیم. اما هنوز در ایران اقدامی از سوی موسسات ذیربط جهت معرفی و تدوین این نظام صورت نگرفته است .لذا باید سیاست گذاری های مختلفی طراحی، تدوین و اجرا گردد تا بتوان کشاورزی ارگانیک را فراگیر نمود که این امر خ ود نیازمند اجرای فرآیندهای اموزشی و ترویجی از سوی مسئولین مربوطه می باشد. تا بتوان با فرهنگسازی، تغییر باورها، دیدگاهها و عادات مصرفی جامعهانقلاب بزرگی در صنعت کشاورزی ایجاد نمود.

لینک کمکی