فایل رایگان مکان يابي سيستم هاي زهکشي نوين با استفاده از AHP-Fuzzy در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکان يابي سيستم هاي زهکشي نوين با استفاده از AHP-Fuzzy در شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر به علت توسعه شهرنشینی، سیلاب در مناطق شهری افزایش یافته است. بدین سبب سیستم هایزهکشی نوین در اروپا و آمریکا برای مقابله با اثرات منفی آن گسترش پیدا کرده اند. در ایران نیز به سبب وضعیت نامطلوبآبهای زیرزمینی و رواناب هایی که به دلیل سطوح نفوذناپذیر ایجاد شده اند، نیاز به پیاده سازی این سیستم ها احساسمی شود. تاکنون روش های مختلفی در دنیا برای مقابله با اثرات نامطلوب این مسئله معرفی شده که از جمله آنها BMP،LID ،SuDS و WSUD هستند. اولین گام برای احداث این سیستم ها، مکانیابی آنهاست و یکی از مناسب ترین روش ها برای مکانیابی، تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) می باشد. در این مقاله با استفاده از روش وزن دهی AHP-Fuzzy وبررسی عوامل گوناگون دخیل در این تصمیم گیری، بحرانی ترین مکان ها از نظر شرایط زهکشی و اولویت برای احداثسیستم های مذکور در شهر تهران شناسایی شدند.

لینک کمکی