فایل رایگان نقش ماده آلي، پتاسيم و کلسيم در کاهش عارضه پوسيدگي گلگاه هندوانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ماده آلي، پتاسيم و کلسيم در کاهش عارضه پوسيدگي گلگاه هندوانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مطالعه شامل فاکتورهای ماده آلی با دو سطح (0 و 20 تن در هکتار کود حیوانی)، کود سولفات پتاسیم با سهسطح (0، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار) و محلول پاشی کلات کلسیم با دو سطح (0 و 4 گرم کلات کلسیم در لیتر) بادوازده تیمار و سه تکرار بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در یکی از شهرستان های جنوب شرقیایران انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف ماده آلی و تغذیه برگی کلات کلسیم موجب افزایش عملکرد و کاهشعارضه پوسیدگی گلگاه میوه هندوانه شد. همچنین مصرف سولفات پتاسیم موجب افزایش عملکرد شد اما مصرف این کودبیش از 250 کیلوگرم در هکتار سبب افزایش عارضه پوسیدگی گلگاه شد.

لینک کمکی