فایل رایگان واکنش آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي کلزا به ويروس موزاييک شلغم و ويروس موزاييک گل کلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکنش آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي کلزا به ويروس موزاييک شلغم و ويروس موزاييک گل کلم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کلزا از مهمترین محصولات دانه روغنی جهان میباشد که بعد از نخل و سویا از لحاظ تولید روغن در رتبه سوم قرار دارد و در ایران مهمترین گیاه دانهروغنی از نظر سطح زیر کشت میباشد. عواملی باعث ناپایداری تولید کلزا می شود که تشخیص به موقع و مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز می-تواند مانع بروز این مشکلات شود. در این تحقیق اثر ویروس CaMv و TuMV بر روی کلزا بررسی شده است که اثر تیمار های شامل ویروس CaMV و TuMV و کنترل (شاهد) بود که آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفته بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد میزان فعالیت دو آنزیم گایاکول پراکسیداز و کاتالاز که در اثر تیمار ویروس TuMV در سطح احتمال یک درصد و در آزمایش مربوط به ویروس CaMv نیز اثر تیمار در سطحاحتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین مقایسه میانگین این دو آنزیم آنتی اکسدانت نشان داد که در هر دو آزمایش صورت گرفته میزان فالیت آنزیمکاتالاز و گایاکول پراکسیداز نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت.

لینک کمکی