فایل رایگان ابهامات رابطه نرخ سود و تورم مبتنى بر گزارشگرى مالى (از ديدگاه بانکدارى اسلامى)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابهامات رابطه نرخ سود و تورم مبتنى بر گزارشگرى مالى (از ديدگاه بانکدارى اسلامى) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

عدم شفافیت اطلاعات مالی تاثیر بسزایی در کیفیت و کمیت صورت های مالی دارد که این امر باعث مشکلات در تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود که در نتیجه این مشکلات باعث بوجود آوردن شرایط ابهام می شود. ارائه اطلاعات به موقع، مفید ، باعث افزایش شفافیت صورت های مالی و ابهام زدایی و عدم تقارن اطلاعاتی نیز می شود. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و گردآوری دیدگاه های 12 نفر از حسابرسان و 8 نفر از حسابداران، همچنین تک نمونه ای و دونمونه ای و t صورت های مالی پنج بانک قرض الحسنه در سالهای 1392-1397 آمار توصیفی، آزمون رویکرد رگرسیونی، استفاده شد و نسبت به قیاس آنان با یکدیگر و تاثیر رویکرد گزارشگری شفاف و به موقع نسبت بهاستانداردهای حسابداری بر رابطه بین سود و تورم پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که حسابداران از رویکرد عمیق بوجودآوردن ساختار شفاف تهیه صورت های مالی بهرهمند نیستند و بین سود افشا شده و نرخ تورم سالیانه و نقطه ای که بانک مرکزی گزارش کرده رویکرد بوجود آورنده ی ابهامات اساسی وجود دارد. بین عمق رویکرد گزارش های مالی و نرخ سود و تورم، تفاوت معناداری وجود دارد و نگاه سرمایه گذاران به این موضوع عمیق تر است. این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین المللی است. در هیچ کجای دنیا شرایطی اینگونه نداریم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و مشخص شد که سودهای بالاتر از تورم از چه محله ایی به مردم پرداخت می شود و دارای رابطه معناداری با سیاست های عقود اسلامی ناشی از چه نوع فعالیت های اقتصادی است

لینک کمکی