فایل رایگان بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلي با توجه به نقش تعهد سازماني و رضايت شغلي (مطالعه موردي: کارکنان منطقه 14 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلي با توجه به نقش تعهد سازماني و رضايت شغلي (مطالعه موردي: کارکنان منطقه 14 شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به تغییرات فزاینده و فعالیت سازمان ها در محیط متلاطم، نیاز سازمان ها به منظور هدایت و حرکت به سوی اهدافشان به مفهوم سبک رهبری خصوصا تحول گرا بیش از پیش احساس می شود. مدیران سازمان های دولتی به منظور ارتقا سطح و سرعت ارایه خدمات به ارباب رجوع باید از سویی به تعهد کارکنان در سازمان پرداخته و برای بهبود نگرشی که کارکنان نسبت به کارشان که تحت عنوان رضایت شغلی است، بپردازند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول گرا با نقش میانجی گریرضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کلیه کارکنان ( شهرداری منطقه 14 شهر تهران) است. این پژوهش توصیفی است و به روش پیمایش، با ابزار پرسشنامه انجام شده است. همچنین از حیث هدف کاربردی است؛ زیرا نتایج آن در بهبود اقدامات رهبری تحول گرا در شهرداری منطقه 14 کاربردی دارد؛ جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی کارکنان شهرداری منطقه 14 _کارمند و مدیر) است که در مجموع 775 نفرند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و با فرمول کوکران، نمونه ای بهحجم 258 نفر به دست آمد و به عنوان نمونه ی این تحقیق در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار لیزرل 8/50 انجام شد. نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات استنباطی بیانگر تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحولگرا بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی است. همچنین تاثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی نیز تایید شد. در نهایت نقش های میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در ارتباط بین رهبریتحول گرا و عملکرد شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.

لینک کمکی