فایل رایگان بررسي حقوقي تاثير الزام بر درمان مادر باردار در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حقوقي تاثير الزام بر درمان مادر باردار در حقوق ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

درمان در مادر باردار از این حیث دارای اهمیت است که به دلیل وجود حمل یا جنین سلامتی مادر تامین کننده سلامت دو موجود انسانی است که هر دوی ایشان دارای حقوق برابر در زمینه حیات می باشند؛ ضرورت ها و هدف تحقیق اگر به منشور اهمیت موضوع مزبور و اهمیت درمان مادر باردار توجه شود خواهیم دید که در بررسی الزام مادر باردار به درمان سرفه بررسی شرایط درمان مادر باردار کمکی به حل مسئله نخواهد نمود؛ لذا درمان در مادر باردار از این حیث دارای اهمیت است که به دلیل وجود همه یاجنین سلامتی مادر تامین کننده سلامتی دو موجود انسانی است که هر دویشان دارای حقوق برابر در زمینه حیات می باشند جنین به دلیل دارا بودن قوه آگاهی و نیز به عقیده فقها دارای بودن روح پس از 4 ماهگی انسانی است با قابلیت تمتع از حقوق خویش و مادر نیز به عنوان نوع بشر در پناه اصولی چون حق حیات حق برتر و غیر حاکم و مختار بر وضعیت علامت خیس است درمان مادر باردار وقتی وجه حقوقی به خود می گیرد که درمان وی با حقوق دیگر موجود زنده یعنی جنین تعارض نماید؛ بنابراین دراین پژوهش که بهروش توصیفی تحلیلی گردآوری گردیده چنین بدست آمده که در ملازمه درمان مادر با سلامت جنین و بالعکس الزام مادر باردار مطلقه, با توجه به آنکه در خصوص الزام مادر باردار به درمان هیچ صحبتی به میان نیامده و صرفا در ارتباط با این موضوع در خصوص سقط جنین بحث شده به نظر می رسد حقوقدانان قائل بر این هستند که امر مذکور صرفا در صورت احراز شرایط و نیز در زمان خاصی از دوران بارداری ممکن می شود.

لینک کمکی