فایل رایگان بررسي نقش ميانجي ناگويي هيجاني در رابطه باورهاي فراشناختي و احساس انسجام رواني با بهزيستي روانشناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش ميانجي ناگويي هيجاني در رابطه باورهاي فراشناختي و احساس انسجام رواني با بهزيستي روانشناختي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی زنان متاهل با نقش میانجی ناگویی هیجانی بود. روش این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن شامل زنان - متاهل شهر مشهد درسال 1397 بود که تعداد 200 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو 20 - TAS ، احساس انسجام روانی آنتونوسکی، باورهای فراشناختی ولز، بهزیستیروانشناختی ریف استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که ناگویی هیجانی در رابطه بین باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی زنان متاهل نقش میانجی گرایانه دارد P> 0/05 نتایج بررسی ها نشان داد که باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم (با میانجیگری ناگویی هیجانی) با بهزیستی روانشناختی رابطه معنادار دارند و می توانند آن را پیش بینی کنند

لینک کمکی