فایل رایگان بررسي وضعيت چالش هاي آموزش زنان روستايي درشهرستان کرمانشاه، مطالعه موردي: دهستان هفت آشيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت چالش هاي آموزش زنان روستايي درشهرستان کرمانشاه، مطالعه موردي: دهستان هفت آشيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت چالش های آموزش زنان روستایی در دهستان هفت آشیان در شهرستان کرمانشاه می باشد. نوع مطالعه و بررسی سوال ها به روش توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه چالش های آموزش زنان روستایی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی با 30 سوال بوده و جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل کارشناسان، متخصصان و مسئولین امر توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه به تعداد 85 نفر می باشد و تعداد نمونه براساس کل سرشماری به تعداد 85 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از نرم افزار SPSS22، و آزمون تی تست بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن است که کلیه گویه ها دارای معناداری بالای 0.05 بودند و این نشان از وجود کم و بیش چالش های آموزشی زنان در مناطق روستایی می باشد که در این میان وضعیت برخی گویه ها نسبت به دیگری وخیم تر و برخی دیگر در وضعیت بهتری قرار دارند. براین اساس با توجه به مقدار t می توان قضاوت نمود که وضعیت گویه آشنا نبودن جامعه روستایی با اصول، قوانین و مقررات مربوط به آموزش زنان با مقدار t 30.723 به عنوان مهم ترین چالش آموزشی زنان روستایی از سوی کارشناسان مطرح شده است. و سپس مولفه احتمال بروز اختلاف در منزل باآموزش زنان با مقدار 22.440 t در جایگاه دوم و کم اهمیت ترین چالش بر مبنای وضعیت گویه ها، مولفه عدم اولویت بندی نقش ها و وظایف در محیط سکونتگاهی روستایی به خصوص برای زنان و نبود فرصت برای آموزش زنان با مقدار t0.281 می باشد.

لینک کمکی