فایل رایگان تاثير عوامل مرتبط با پذيرش تجارت الکترونيک بر احساس امينت در خريد در ميان اساتيد دانشگاه و رتبه بندي آن ها با روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير عوامل مرتبط با پذيرش تجارت الکترونيک بر احساس امينت در خريد در ميان اساتيد دانشگاه و رتبه بندي آن ها با روش AHP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این تحقیق در چارچوب بررسی تاثیر عوامل مرتبط با پذیرش تجارت الکترونیک، بر احساس امنیت در خرید در میان اساتید دانشگاه و رتبه بندی آنها با روش AHP تاکید دارد. بر این اساس، فرضیه هایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق در نظر گرفته شد. در این مدل عوامل مرتبط با پذیرش تجارت الکترونیک به همراه مولفه هایش که شامل: امنیت اطلاعات، عوامل محیطی، فرهنگ اجتماعی، آموزش و حمایت از مصرف کننده است، با متغیر احساس امنیت در خرید در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاه تبریز است که تعداد آنها برابر با 800 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که بین عوامل مورد مطالعه با احساس امنیت درخرید در بین اساتید دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بعد از رتبه بندی به روش AHP مشخص شد که امنیت اطلاعات بیشترین ارجحیت را در میان اساتید دانشگاه دارد. حمایت از مصرف کننده، آموزش، فرهنگ اجتماعی و عوامل محیطی هم دارای رتبه های بعدی به لحاظ میزان ارجحیت می باشند.

لینک کمکی