فایل رایگان تحليل گفتمان انتقادي سوره مومنون مطالعه موردي لايه واژگاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل گفتمان انتقادي سوره مومنون مطالعه موردي لايه واژگاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

یکی از مباحث پردامنه در حوزه فهم و تف سیر قرآن کریم، آگاهی از زبان این متن است. در این را ستا پژوهش های بسیاری در عرصه نظری و عملی صورت پذیرفته است؛ به ویژه در حوزه نظری، روش ها و رویکردهای جدیدی مطرح شده است که به کارگیری آنها در عرصه عملی، کمک شایانی به فهم و تفسیر قرآن می نماید. ازجمله این رویکردها، نظریه سبک شناسی گفتمانی است که به بررسی رابطه محتوای متن با بیرون متن پرداخته و در تحلیل متن های ادبی به مقولاتی فراتر ازجمله و متن نظیر پیو ستار معنایی، پیوستار دستوری، کنش گفتاری و بافت موقعیتی می پردازد.در این پژوهش سوره مومنون به دلیل تکرار واژگانی، واژه های هم ریشه در برخی آیات، جابه جایی واحدهای زبانی در الگوهای نحوی مشابه، نحوه سبک جملات و کنش گفتاری جملات مورد برر سی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک زبانی سوره مومنون با ایدئولوژی حاکم بر آن و نیز بافت و زمینه شکل گیری آن، با رویکرد سبک شناسی گفتمانی و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای دستیابی به این هدف، سوره مومنون در لایه واژگانی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نحوه گفتار جملات در سوره مومنون، رابطه مستقیمی با پیوستار معنایی و بافت موقعیتی برقرار کرده است به گونه ای که با تغییر بافت، نحوه گفتار جملات نیز تغییر می یابد

لینک کمکی