فایل رایگان رتبه بندي چالش هاي آموزش زنان روستايي درشهرستان کرمانشاه، مطالعه موردي: دهستان هفت آشيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رتبه بندي چالش هاي آموزش زنان روستايي درشهرستان کرمانشاه، مطالعه موردي: دهستان هفت آشيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر رتبه بندی چالش های آموزش زنان روستایی در دهستان هفت اشیان شهرستان کرمانشاه می باشد. نوع مطالعه و بررسی سوال ها به روش توصیفی تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه چالش های آموزش زنان روستایی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی با 30 سوال بوده و جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل کارشناسان، متخصصان و مسئولین امر توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه به تعداد 85 نفر می باشد و تعداد نمونه براساس کل سرشاری به تعداد 85 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری، از نرم افزار SPSS22 و آزمون تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن است که مولفه عدم استخام و به کارگیری زنان آموزش دیده در پست های روستایی و برون روستایی در رتبه نخست و مولفه های کمبود سرمایه جهت ادامه آموزش و مشغول بودن اغلب زنان روستایی به امر خانه داری و همیشگی بودن این امر و نبود فرصت در رتبه های آخر از منظر کارشناسان روستا واقع شده است.

لینک کمکی