فایل رایگان مسئوليت مدني صدمات ناشي از عمليات ورزشي در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت مدني صدمات ناشي از عمليات ورزشي در حقوق ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

فعالیت های ورزشی خصوصا زمانی که در قالب ورزش حرفه ای انجام می گیرد ممکن است موجب صدمات جسمی برای ورزشکاران، مربیان، تماشگران و.. شود. مقصود ازعملیات ورزشی، یا کارهای ورزشی است که ورزشکاران به آن اشتغال دارند. ورزش نیز به مجموعه حرکات بدنی با هدف تقویت قوای جسمانی و رسیدن به حدی از قابلیت و همچنین برتری چوبی در رقابت با دیگران گفته می شود که عرف آن را ورزش بشناسد. از ابتدا اشخاص، ورزش را وسیله ای برای حفظ سلامتی و نشان دادن صلابت و قدرت خود می دانستند و حتی در صورتی آسیب نیز به آن می بالیدن و آن را جزء لاینفک آن ورزش هایی چون بوکس و کارانه وارد کردن ضربه از قوانین بازی است و به همین علت نمی توان وارد کردن این ضربات را جرم و موجب ضمان دانست که از یک سو وارد کردن این ضربات در غالب ورزش های خشن جزء قواعد بازی این نوع ورزش ها است و از سوی دیگر هر دو ورزشکار به ورود این ضربات آگاهند و بصورت ضمنی به آن رضایت داده اند و این گونه استنباط می شود که این اشخاص با شرکت در چنین ورزش هایی خطرهای متعارف را جز خطرهای شدید پذیرفته اند. در قوانین تمام فدراسیون های بین المللی ورزشی خطای ورزشی مشخص شده است که در واقع تخلف از قوانین و مقررات همان ورزش خاص است که موجب ضمان می شود و بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده اما موجب خطا شده و به دیگری زیان وارد آورده با استناد به قبول خطر و رضای زیاندیده و شرکت او در فعل زیانبار بری می شود و درتعریف کلی خطا آمده است که انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد.

لینک کمکی