فایل رایگان نقش اقدام پژوهي رفتار درماني در بهبود و اصلاح رفتار پرخاشگري دانش آموزان مطالعه موردي: نوجوانان پسر شهر اسلام آباد غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش اقدام پژوهي رفتار درماني در بهبود و اصلاح رفتار پرخاشگري دانش آموزان مطالعه موردي: نوجوانان پسر شهر اسلام آباد غرب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اقدام پژوهی رفتار درمانی در بهبود و اصلاح رفتار پرخاشگری دانش آموزان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی است. در پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی و طرح (پیش ازمون – پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی نوجوانان پسر شهر اسلام آباد غرب تشکیل می دهند. که در سال تحصیلی 1398-1397 در مدارس شهر اسلام اباد غرب مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب می شود و در دو گروه کنترل 15 نفر و آزمایش 15 نفر قرار خواهند گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و برای تشریح نتایج پرسش نامه، از نرم افزار 22 SPSS و آزمون تحلیل کورایانس استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که اقدام پژوهی رفتار درمانی بر پرخاشگری دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشته است و به گونه ای که میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است و این امر به خوبی نشان از تاثیر مثبت و معنادار اثرات رفتار درمانی و کارایی متناسب آن بر کارایی و عملکرد فرد در زمینه های پرخاشگری می باشد و فرد می تواند رفتار مناسب تری را در این زمینه داشته باشد.

لینک کمکی