فایل رایگان ويژگي هاي مهارت هاي ارتباطي مديران مدارس متوسطه و دبيران تربيت بدني دشت آزادگان 97-96

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگي هاي مهارت هاي ارتباطي مديران مدارس متوسطه و دبيران تربيت بدني دشت آزادگان 97-96 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تبیین رابطه مهارت های مدیران مدارس متوسطه و دبیران تربیت بدنی دشت آرادگان می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل همه مدیران مدارس متوسطه و دبیران تربیت بدنی در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 30 نفر است. حجم نمونه طبق اصول علمی، تعداد 30 نفر با استفادهاز روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و براساس جدول حجم نمونه، مورگان تعیین شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد تعیین ویژگی های مهارت های ارتباطی قاسمی 1393 استفاده شد. در توصیف و تحلیل داده ها، از آزمون آماری t و مقایسه میانگین هی دو گروه مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر، نشان داد که: 1. فرضیه اول تحقیق که تعیین می کند که بین مهارت های ارتباطی مدیران و دبیران در میانگین سنجش مهارت های ارتباطی شش گانه ارتباطی تفاوت معناداری وجود دارد 2. فرضیه دوم. تحقیق تعیین می کند که آیا بین میانگین موقعیت مدیران و دبیران تربیت بدنی و مهارت های فردی ارتباطی تفاوت معناداری وجود دارد

لینک کمکی