فایل رایگان اثر استفاده از ناپلي آرتمياي غني شده با دو پروبيوتيک Pediococcus pentosaceus و Bacillus subtilis در پست لارو ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) روي شاخص هاي ايمني و مقاومت در برابر چالشهاي استرس زاي محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر استفاده از ناپلي آرتمياي غني شده با دو پروبيوتيک Pediococcus pentosaceus و Bacillus subtilis در پست لارو ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) روي شاخص هاي ايمني و مقاومت در برابر چالشهاي استرس زاي محيطي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پروبیوتیکهای Pediococcus pentosaceus و Bacillus subtilis بصورت انفرادی و تلفیقی، بر فاکتورهای، بازماندگی، پاسخ ایمنی و مقاومت به تنشهای محیطی در پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) طی یک دوره ی 16 روزه انجام شد. لارو میگو با آرتمیای فرانسیسکانای غنی سازی شده با غلظت 107 واحد کلنی در گرم تغذیه شد. تیمارها عبارت بودند از: تیمار تغذیه با آرتمیای غنی سازی نشده به عنوان شاهد (C)، تیمار غنی سازی شده با پدیوکوکوس((P، تیمار غنی سازی شده با باسیلوس (B) و تیمار غنی سازی شده با تلفیقی از دو پروبیوتیک .(BP) نتایج نشان داد که کاربرد پروبیوتیکهای مورد استفاده از طریق غنی سازی آرتمیا باعث بهبود معنیدار شاخصهای بقا، کورتیزول، مقاومت به تنش فرمالین و مقاومت به تنش شوری گردید . (P<0/05 ) نتایج بررسی میزان آنزیم لیزوزیم و پروتئین کل حاکی از عدم تاثیرگذاری تیمارهای پروبیوتیکی بود. در مجموع تیمار تلفیقی (BP) بیشترین تاثیر را داشت. به طورکلی میتوان بیان نمود که پروبیوتیک های مورد استفاده شده قادر به کاهش کورتیزول، افزایش بقا و افزایش مقاومت به تنشهای محیطی بوده اند ولی از نظر شاخصهای پروتئین کل و لیزوزیم با وجود ایجاد روند افزایشی، نیاز به مدت زمان بیشتری برای اثرگذاری مثبت دارند. همچنین همچنین استفاده همزمان از پروبیوتیکها اثر سینرژیسم بر سلامتی لارو میگو دارد.

لینک کمکی