فایل رایگان اثر جيره غذايي حاوي پروپيونيک اسيد بر بيان ژن هاي درگير در سيستم ايمني ميگوي پاسفيد غربي(Litopenaeus vanammei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر جيره غذايي حاوي پروپيونيک اسيد بر بيان ژن هاي درگير در سيستم ايمني ميگوي پاسفيد غربي(Litopenaeus vanammei) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

شیوع و گسترش بیماری ها در صنعت آبزی پروری منجر به کاهش تولید گردید، از این رو پرورشدهندگان به استفاده از آنتی بیوتیک ها روی آوردند. آنتی بیوتیک اثرات منفی زیادی بر جانوار میزبان، محیط زیست و انسان ها داشت، بنابراین علاقه مندی شدیدی در جایگزین کردن آنتی بیوتیک ها به وجود آمد. امروزه از اسیدهای آلی در صنعت آبزی پروری به صورت گسترده استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر جیره غذایی حاوی پروپیونیک اسید بر بیان ژن های درگیر در سیستم ایمنی میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vanammei) انجام گرفت. به همین منظور 150 عدد میگو با میانگین وزن 10/2±0/04 در شش تانک توزیع گردید. رژیم غذایی میگو ها شامل تیمار شاهد و تیمار %0/5 پروپیونیک اسید بود. میزان غذادهی % 2/5 درصد وزن بدن و 4 مرتبه در طول شبانه روز انجام گرفت. بعد از 60 روز، از هپاتوپانکراس میگوها به منظور بررسی بیان ژن های لیزوزیم، کراستین و پنائیدین به روش Realtime-PCR نمونه برداری شد. نتایج حاصل نشان داد که افزایش معنی داری در بیان ژن های لیزوزیم و کراستین نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (P < 0.05)، در حالی که میزان بیان پنائیدین تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت .(P > 0.05) نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پروپیونیک اسید می تواند به عنوان یک تحریک کننده سیستم ایمنی مطرح شود، هر چند که مطالعات تکمیلی در این خصوص بایستی انجام گیرد.

لینک کمکی