فایل رایگان اثر عصاره پلي ساکاريد جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي و فراسنجه هاي بيوشيميايي ميگوي پاسفيد غربي (Litopeneaus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر عصاره پلي ساکاريد جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي و فراسنجه هاي بيوشيميايي ميگوي پاسفيد غربي (Litopeneaus vannamei) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی اثر عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیمهای گوارشی (آمیلاز، پروتئاز، لیپاز) و فراسنجه های بیوشیمیایی (آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، تری گلیسیرید، کلسترول، گلوکز، پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین) میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei) پرداخته است. لارو میگوها با متوسط وزن 1 0/1 گرم با 4 رژیم غذایی حاوی 0، 0/5، 1و 1/5 گرم بر کیلوگرم عصاره جلبک به مدت 60 روز غذا دهی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره جلبک بر فعالیت آنزیمهای گوارشی تاثیر معنی داری داشته است و بالاترین فعالیت آنزیمهای گوارشی در میگوهای تغذیه شده با 1/5 گرم عصاره جلبک قابل مشاهده است. همچنین در رژیمهای آزمایشی در هر سه سطح عصاره جلبک مورد استفاده میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز بصورت معنیداری کاهش یافت .(P<0/05) در حالی که، سطح پروتئین تام و گلوبولین در میگوهای تغذیه شده با 1 و 1/5 گرم عصاره جلبک بهطور معنیدار بیشتر از تیمار شاهد بود .(P<0/05) بنابراین استفاده از عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک U. rigida در سطح 1/5 گرم بر کیلوگرم غذا برای بهبود عملکرد آنزیمهای گوارشی، متابولیسم چربی و قند و سیستم ایمنی غیر اختصاصی میگوی پاسفید غربی پیشنهاد میگردد.

لینک کمکی