فایل رایگان اثر عصاره پلي ساکاريد محلول در آب جلبک پادينا (Padina astraulis Hauck) بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي و فراسنجه هاي بيوشيميايي ميگوي پاسفيد غربي (Litopeneaus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر عصاره پلي ساکاريد محلول در آب جلبک پادينا (Padina astraulis Hauck) بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي و فراسنجه هاي بيوشيميايي ميگوي پاسفيد غربي (Litopeneaus vannamei) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، عصاره پلی ساکارید محلول در آب پادینا (Padina astraulis) در غلظتهای 0، 0/5، 1و 1/5 گرم بر کیلوگرم غذا برای سنجش توانایی عصاره برای بهبود فعالیت آنزیمهای گوارشی (آمیلاز، لیپاز، پروتئاز) و شاخصهای بیوشیمیایی (گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز) به جیره غذایی میگوی پا سفید غربی (Litopenaus vannamei) با میانگین وزنی 1 0/1 گرم اضافه شد . بر طبق تغذیه از این رژیمهای غذایی بهمدت 60 روز، بیشترین فعالیت آنزیمهای پروتئاز و لیپاز در تیمار حاوی 1/5 گرم عصاره پلی ساکارید جلبک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد((P<0/05 و اختلاف معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد .(P<0/05) سطح آلبومین و پروتئین تام در تیمارهای حاوی سطوح مختلف عصاره پلی ساکارید جلبک به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود .(P<0/05) بیشترین میزان آلبومین و پروتئین تام در تیمار حاوی 1/5 گرم عصاره بر کیلوگرم غذا مشاهده شد. کمترین میزان گلوکز، تریگلیسیرید، کلسترول، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمار حاوی 1/5 گرم عصاره پلی ساکارید جلبک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که اختلاف معنیداری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادندP<0/05 نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از 1/5 گرم عصاره پلی ساکارید جلبک پادینا بر کیلوگرم غذا ممکن است عملکرد هضم، سلامت کبد و سیستم ایمنی غیر اختصاصی میگوی پاسفید غربی را افزایش دهد.

لینک کمکی