فایل رایگان اثرات لستين سويا جيره غذايي بر عملکرد رشد و رسيدگي جنسي مولدين ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات لستين سويا جيره غذايي بر عملکرد رشد و رسيدگي جنسي مولدين ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

یک تحقیق 30 روزه به منظور بررسی اثرات لسیتین سویا در جیره غذایی بر پارامتر های رشد و تولید مثل مولدین میگوی پا سقید (Litopenaeus vannamei)با وزن اولیه 28/6 انجام شد. چهار سطح لسیتین سویا شامل سطوح 0 (کنترل)، 2، 4 و 6 درصد به جیره غذایی پایه حاوی %50 پروتیئن و %10 چربی اضافه گردیدند. در پایان دوره تغذیه، مولدین میگوی تغذیه شده با %4 لسیتین سویا دارای حداکثر رشد و حداقل فاصله زمانی رسیدیگی جنسی پس از قطع پایه جنسی چشمی در مقایسه با سایر گروه ها بودند. قطر تخم در مولدین تغذیه شده با جیره های 4 و %6 لسیتین بیشتر از سایر تیمار ها بود. مولدین تغذیه شده با جیره های 4 و %6 لسیتین سویا به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین سطح کلسترول و لیپوپروتئین های با دانسیته بالا بودند و سایر گروه ها مقادیر متوسط را نشان دادند. بعلاوه، مولیدن تغذیه شده با جیره های 2 و 4 درصد دارای سطح بالاتر تری گلیسیرید پلاسما نسبت به مولدین تغذیه شده با گروه های کنترل و %6 بودند. به طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد، افزودن مکمل لسیتین سویا در سطح % 4 منجر به بهبود پارامتر های رشد و تولید مثلی در مولدین ماده میگوی پا سفید می شود.

لینک کمکی