فایل رایگان ارزيابي تاثير بادهاي غالب بر روي صيد ميگوهاي تجاري استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير بادهاي غالب بر روي صيد ميگوهاي تجاري استان هرمزگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

با توجه به تاثیرات نوسانات اقلیم و هواشناسی بر روی ذخایر آبزیان در زیست بومهای دریایی به منظور ارزیابی تاثیر باد بر میزان صید میگوهای تجاری استان هرمزگان از آزمون همبستگی پیرسون در برنامه SPSS نسخه 18 در بازه زمانی سی ساله استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد پارامتر باد دارای همبستگی منفی با میزان صید میگوهای تجاری استان هرمزگان در بازه زمانی یاد شده، است P<0/01) ،.(r= -0/79 تاثیر باد در کاهش نرخ صید میگوهای تجاری در صیدگاه های استان هرمزگان را شاید بتوان به راندمان کمتر ابزار صید به دلیل قرار نگرفتن تخته های ابزار صید ترال بر روی بستر دریا، مرتبط دانست. همچنین تصور میرود، امواج تولید شده در اثر باد توانسته باشند در بسته شدن دهانه تورها و در نتیجه کاهش ضریب بازشدگی دهانه تور موثر باشند. از طرفی یکی از عوامل موثر در این خصوص را میتوان به مهاجرت برخی از گونه های میگو به اعماق زیاد (در جایی که کمتر تحت تاثیر جریانات حاصل از امواج ناشی از باد است)، نیز نسبت داد . نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همجوار در خلیج فارس مشابهت زیادی داشت که همین امر لزوم بررسیهای بین المللی و طرح های مشترک بین کشورهای بهره بردار ذخایر میگو در خلیج فارس و دریای عمان را بیش از پیش گوشزد میکند. به منظور افزایش راندمان صید و افزایش درآمد صیادی لزوم انجام مطالعه در خصوص موارد یاد شده در قالب فعالیتهای تحقیقاتی بیشتر پیشنهاد میگردد.

لینک کمکی